REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU (włącznie) 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym

http://www.sklep.crystaljulia.com 


Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.sklep.crystaljulia.com

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.crystaljulia.com prowadzony jest przez firmę KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Ryszard Kolat, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Siedziba/adres korespondencyjny: Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko

NIP: PL883 000 02 75

Regon: 890506144

 

DANE KONTAKTOWE

adres poczty elektronicznej: sklep@crystaljulia.com

numer telefonu: +48 74 867 40 48

 

Spis treści:

I. Przedmiot sprzedaży.

II. Cena.

III. Sposób złożenia zamówienia.

IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.

V. Sposoby płatności za towar.

VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).

VII. Odstąpienie od umowy.

VIII. Reklamacja.

IX. Zmiana Regulaminu.

X. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.

XI. Sprawy nieuregulowane regulaminem.

XII. Dane osobowe.

Słownik:

Sprzedawca – KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Ryszard Kolat z siedzibą w Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP – PL883 000 02 75, REGON – 890506144.

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.crystaljulia.com prowadzi sprzedaż szkła kryształowego.

 

II. CENY TOWARÓW

1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:

- poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu,

- za pomocą poczty elektronicznej,

- telefonicznie,

2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres korespondencyjny,

- adres poczty elektronicznej (e-mail),

- numer telefonu,

3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

 

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:

- bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Bank PEKAO 22 1240 1965 1111 0000 2506 2065

- gotówką przy odbiorze przesyłki,

- kartą płatniczą, kredytową lub poprzez system PayU,

- przelewy24.

 

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

  1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się UPS, Poczta Polska.
  2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
  3. Przesyłki dostarczane są w ciągu 1-7 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
  4. Koszty dostawy:

- UPS Kurier do 30 Kg na terenie Polski – 30,00 PLN – przy wpłacie na konto,

- UPS Kurier do 30 Kg na terenie Polski – 38,00 PLN – za pobraniem,

- Poczta Polska do 2 kg na terenie Polski – 20,00 PLN – płatne przelewem,

- Poczta Polska do 5 kg na terenie Polski – 26,00 PLN – płatne przelewem.

  1. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest pod adresem: Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16 oraz w sobotę od 9-13. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:

- adres e-mailowy Sprzedawcy sklep@crystaljulia.com lub

-adres korespondencyjny: KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Ryszard Kolat, Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko, ewentualnie faksem pod numer + 48 74 865 90 49.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:

KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Ryszard Kolat, Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko

5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

 

VIII. REKLAMACJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy sklep@crystaljulia.com bądź korespondencyjny KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Ryszard Kolat, Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:

- imię i nazwisko Klienta,

- datę zakupu,

- datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Ryszard Kolat, Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko.

 

IX. ZMIANA REGULAMINU

 

1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

  • Zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  • Zmiany form płatności,
  • Zmiany sposób dostawy,
  • Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 

X. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

XI. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

- Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

- Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

XII. DANE OSOBOWE

Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2014

 

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 

Nota informacyjna z dnia 17 grudnia 2014, związana ze zmianą postanowień REGULAMINU ogólnych warunków sprzedaży.

1.W związku z wejściem w życie, w dniu 25 grudnia 2014, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, informujemy o zmianie zapisów dotychczas obowiązującego Regulaminu ogólnych warunków sprzedaży. Regulamin z wprowadzonymi zmianami zacznie obowiązywać w dacie 25 grudnia 2014 roku. Tekst jednolity Regulaminu, którego obowiązywanie rozpocznie się w dacie 25 grudnia 2014, zawiera poniższy link: http://sklep.crystaljulia.com/pl/content/3-regulamin-obowiazujacy-od-25xii

2. Z uwagi na zapis obecnie obowiązującego Regulaminu, znajdującego się w rozdziale IX Zmiana Regulaminu pkt. 1, informujemy, iż zmiana obecnych postanowień, podyktowana jest wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązującego Regulaminu: Rozdział IX Zmiana Regulaminu pkt. 4

"Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia." 

4. Dla naszych klientów oznacza to, że obowiązują ich postanowienia Regulaminu na dzień zawarcia umowy sprzedaży, którego treść została sporządzona w oparciu o obowiązujące na ten moment przepisy ustaw. Jeżeli zatem klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przed datą 25 grudnia 2014 roku zastosowanie do takich umów znajdą przepisy:

- ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

- ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.sklep.crystaljulia.com

 

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.sklep.crystaljulia.com, który prowadzony jest przez firmę KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Kolat Ryszard wpisaną do CEIDG, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko,

NIP - PL883-000-02-75,

REGON - 890506144 .

 

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: sklep@crystaljulia.com

Numer telefonu: + 48 74 867 40 48, Fax: + 48 74 865 90 49 (opłata wg stawki operatora)

 

Słownik pojęć:

Regulamin - niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.sklep.crystaljulia.com

Usługodawca - KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Kolat Ryszard, prowadzący działalności gospodarczą pod adresem: Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Administrator Danych Osobowych – Kolat Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Kolat Ryszard, wykonujący działalność gospodarczą pod adresem: Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko, NIP PL883-000-02-75, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sklep Internetowy - Sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.sklep.crystaljulia.com zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służący Usługobiorcy w celu zalogowania się do założonego konta na stronie sklepu internetowego.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

Formularz zamówienia - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną w ramach prowadzenia sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.crystaljulia.com

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

IV. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

V. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia.

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego „Newsletter”.

VII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na zamieszczaniu opinii o produktach.

VIII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na możliwości tworzenia przez Usługobiorcę listy interesujących go produktów - „Dodaj do listy życzeń”.

IX. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

X. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

XII. Dane osobowe.

XIII. Zmiana regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe.

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.crystaljulia.com

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom niniejszy Regulamin pod adresem internetowym www.sklep.crystaljulia.com

3. Na żądanie Usługobiorcy niniejszy Regulamin zostanie mu udostępniony w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną w ramach prowadzenia sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.crystaljulia.com

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

- prowadzenie konta Usługobiorcy,

- umożliwienie złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia,

-dodanie opinii o produktach,

- subskrypcja biuletynu "Newsletter",

- usługa „Dodaj do listy życzeń”.

 

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

1. Do korzystania z usług sklepu internetowego o adresie elektronicznym  www.sklep.crystaljulia.com wymagane są następujące warunki techniczne:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne umożliwiające połączenie z siecią Internet,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa JavaScript,

- włączona obsługa Flash

- włączona obsługa Cookies,

- system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, Vista, Linux, OsX, Android,

- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,

- minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.

 

IV. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym wymaga dokonania rejestracji na stronie www.sklep.crystaljulia.com

2. W celu założenia Konta należy kliknąć na zakładkę „ZALOGUJ”, która dostępna jest w górnym pasku (nad głównym menu) na stronie sklepu internetowego.

3. Po kliknięciu w zakładkę, o której mowa pkt. 2 zostanie wyświetlone okno logowania, w którym należy podać adres e-mail, a następnie kliknąć na przycisk „ZAREJESTRUJ”.

4. W kolejnym kroku zostanie wyświetlony Formularz rejestracji, który należy uzupełnić podając następujące dane:

Dane do założenia konta:

- Tytuł – Pani/Pan,

- Imię,

- Nazwisko,

- e-mail,

- hasło,

- data urodzenia (pole niewymagane).

Dane teleadresowe:

- Firma (pole niewymagane),

- Imię,

- Nazwisko,

- Adres,

- Kod pocztowy,

- Miasto,

- Kraj,

- Dodatkowe informacje (pole niewymagane),

- Telefon stacjonarny,

- Telefon komórkowy,

- Podaj swoją nazwę adresu np. dom, praca

5. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 4 należy kliknąć w ikonę „ZAREJESTRUJ.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie założenia konta, a na stronie internetowej wyświetla się komunikat informujący o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.

7. Założenie konta w sklepie internetowym możliwe także w procesie składania zamówienia poprzez wybór określonego produktu, na który ma zostać złożone zamówienie.

8. Po dokonaniu wyboru produktu, o którym mowa w pkt. 7 należy kliknąć ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

9. W zakładce „Koszyk” system wyświetla podsumowanie zamówienia, obejmujące ilość i wartość zamówionych produktów. Aby móc założyć konto należy kliknąć ikonę „DALEJ”.

10. W  kolejnym kroku należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć ikonę „ZAREJESTRUJ SIĘ” .

11. Po kliknięciu w ikonę, o której mowa w pkt. 10, zostaje wyświetlony formularz rejestracji o którym mowa w pkt.4.

12. Przebieg procesu założenia konta opisany jest w pkt. 5 i 6.

13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.crystaljulia.com zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą przesłania informacji e-mail, o której mowa w pkt. 6.

14. Prowadzenie konta w sklepie internetowym ma charakter bezpłatny.

 

V. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia.

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który chcemy nabyć i potwierdzić zakup poprzez kliknięcie w ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

2. System wyświetla podsumowanie zamówienia, a Usługobiorca decyduje czy chce dalej kontynuować zakupy (dodając kolejne produkty do zamówienia) i w tym celu klika w ikonę „KONTYNUUJ ZAKUPY” lub przechodzi dalej klikając w ikonę „DALEJ”.

3. Następnie Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia poprzez wybór następujących wariantów:

- logowanie do posiadanego konta w sklepie internetowym,

- rejestracja i założenie konta w sklepie internetowym,

- złożenie zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia,

4. W przypadku podjęcia decyzji o rejestracji dotyczącej założenia konta obowiązuje procedura opisana w rozdziale IV pkt 7-12.

5. Aby złożyć zamówienie przy pomocy Formularza zamówienia należy wypełnić następujące pola, wyświetlone przez system:

Dane do wysyłki

- adres e-mail,

- Tytuł Pan/Pani

- Nazwisko,

- Data urodzenia (dane niewymagane),

Adres dostawy:

- Firma (pole niewymagane),

- Adres,

- Kod pocztowy,

- Miasto,

- Kraj,

- Telefon

6. Następnie należy kliknąć w ikonę „KONTYNUUJ”.

7. Po wykonaniu czynności o której mowa w pkt. 6, Usługobiorca podejmuje decyzje o sposobie dostawy zamawianego towaru poprzez wybór dostępnych w tym zakresie opcji, a następnie klika w ikonę „DALEJ”.

8. W kolejnym kroku system sklepu internetowego wyświetla dostępne formy płatności w wariantach:

-  przelewem - Paypal,

-  Przelewy24,

- płatności przelewem na konto bankowe,

-  płatne przy odbiorze.

9. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt 8 zostaje wyświetlone podsumowanie składanego zamówienia. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy potwierdzić zamówienie klikając na przycisk „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.

10-. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 8 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja o złożeniu zamówienia, a na adres e-mail Usługobiorcy podany w procesie składania zamówienia zostaje przesłany e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.

11. Informacja, o której mowa w pkt. 10 zawiera podsumowanie zamówienia, na które składają się następujące elementy:

- numer zamówienia,

- sposób płatności,

- podsumowanie zamówienia zawierające numer referencyjny produktu, ilość, cenę, koszt dostawy,

- adres dostawy.

12. W przypadku wybrania metody płatności „płatne przelewem” system sklepu internetowego przesyła na adres Usługobiorcy informację o:

- numerze konta bankowego, na które należy dokonać płatności,

- kwocie podlegającej zapłacie – „całkowita kwota do zapłaty”.

13. W przypadku wybrania metody płatności „płatne przy odbiorze” system sklepu internetowego przesyła na adres e-mail Usługobiorcy informację o:

- numerze zamówienia,

- sposobie płatności,

- podsumowaniu zamówienia (numer referencyjny produktu, ilość, cena, koszt dostawy),

- adresie dostawy.

 

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na rozsyłaniu biuletynu informacyjnego „Newsletter”.

1. Usługa przesyłania biuletynu informacyjnego „Newsletter” dostępna jest dla Usługobiorców w zakładce „Newsletter” dostępnej na stronie sklepu internetowego.

2. Aby otrzymywać biuletyn informacyjny Newsletter należy wpisać adres e-mail, nastepnie kliknąć checkboxa: "Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.sklep.crystaljulia.com oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez KOLGLASS, dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera", a dokonaną czynność potwierdzić kliknięciem ikony „WYŚLIJ”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja „zarejestrowano do subskrypcji”.

4. Usługobiorca może także aktywować usługę biuletynu informacyjnego „Newsletter” w trakcie zakładania konta na stronie sklepu internetowego poprzez wybranie następujących opcji, a następnie zaznaczenie właściwego checkboxa:

- „Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.sklep.crystaljulia.com oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adrssu e-mail przez KOLGLASS, dla celów zwiazanych z usługą subskrypcji Newslettera.”

5. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego „Newsletter” poprzez:

- przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@crystaljulia.com z prośbą o usunięcie adresu e-mail z bazy danych „Newsletter”,

- zalogowanie się do konta na stronie sklepu internetowego i dokonanie rezygnacji w zakładce „Moje informacje osobiste”.


VII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na zamieszczaniu opinii o produktach.

1. Usługa polegająca na zamieszczeniu opinii dla danego produktu dostępna jest dla Usługobiorców posiadających konto na stronie sklepu internetowego.

2. Po dokonaniu logowania i uzyskaniu dostępu do konta, o którym mowa w pkt 1. Należy dokonać wyboru opiniowanego produktu, a następnie kliknąć w ikonę „DODAJ KOMENTARZ”.

3. W okienku wyświetlonego przez system komunikatu należy podać następujące informacje:

- „Tytuł komentarza”,

- „Komentarz”- tekst opinii o produkcie,

4. Wpisaną opinię należy potwierdzić kliknięciem w ikonę „WYŚLIJ”.

5. Na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja o dodaniu komentarza do danego produktu.

 

VIII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na możliwości tworzenia przez Usługobiorcę listy interesujących go produktów - „Dodaj do listy życzeń”.

1. Usługa „Dodaj do listy życzeń” dostępna jest dla Usługobiorców posiadających konto na stronie sklepu internetowego.

2. Po dokonaniu logowania i uzyskaniu dostępu do konta, o którym mowa w pkt 1. należy wybrać interesujący produkt, a następnie kliknąć na przycisk „DODAJ DO LISTY ŻYCZEŃ”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona aktualna lista życzeń zawierająca wybrane przez danego Usługobiorcę produkty.

 

IX. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w procesie  składania zamówienia, a także  po uzyskaniu dostępu do swojego  konta.

2. Modyfikacja wprowadzonych danych po zalogowaniu się przez Usługobiorcę na swoje konto na stronie sklepu internetowego, odbywa się poprzez kliknięcie na następujące zakładki:

- „Historia i szczegóły mojego zamówienia”,

- „Korekty płatności”,

- „Moje adresy”.

3. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian, w zakładkach, o których mowa w pkt. 2 należy kliknąć w ikonę „ZAPISZ”.

4. Modyfikacji danych można również dokonać poprzez:

- przesłanie drogą elektroniczną wiadomości e-mail z odpowiednią korektą zamówienia na adres e-mail: sklep@crystaljulia.com,

- telefonicznie pod numerem + 48 74 867 40 48 (opłata wg stawki operatora).

5. Usługodawca po otrzymaniu wiadomości w zakresie modyfikacji wprowadzonym danych, o których mowa w pkt. 3, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonania zmian.

 

X. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa polegająca na prowadzeniu konta przez Usługobiorcę na stronie sklepu internetowego, będąca umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu konta poprzez:

- przesłanie stosownego oświadczania woli w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@crystaljulia.com,

- przesłanie stosownego oświadczenie woli w formie pisemnej na adres:

KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Kolat Ryszard

Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegająca na prowadzeniu konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli przez Usługobiorcę  o jej wypowiedzeniu.

 

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne dla prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć w następujący sposób:

- telefonicznie pod numerem telefonu + 48 74 867 40 48 (opłata wg stawki operatora),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@crystaljulia.com,

- korespondencyjnie na adres: KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Kolat Ryszard

Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko,

3. W zawiadomieniu należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- adres poczty elektronicznej (e-mail),

- datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,

- ewentualnie podanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie, e-mail)

4. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie przesłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

 

XII. Dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca prowadzący sklep internetowy pod adresem elektronicznym www.sklep.crystaljulia.com

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- adres poczty elektronicznej,

- adres dostawy - ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj,

- numer telefonu stacjonarnego,

- numer telefonu komórkowego.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

5. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, itd.). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

6. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:

- niezbędne do rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

- niezbędne dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,

- niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

7. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

8. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe a w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.

10. Usługobiorca może dowolnie dokonywać zmian swoich danych osobowych. W tym celu należy uzyskać dostęp do konta na stronie sklepu internetowego i przejść do zakładki „Moje konto”.

11. Dokonywanie zmian lub żądanie ich usunięcia możliwe jest również na podstawie żądania Usługobiorcy przesłanego do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@crystaljulia.com oraz pisemnie na adres: KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT Kolat Ryszard Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko.

 

XIII. Zmiana regulaminu.

1. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, a w szczególności:

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

- przebudowy strony sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.sklep.crystaljulia.com mającą wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną przez sklep internetowy.

2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego Usługodawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. O zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje za pośrednictwem poczty e-mail Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta na stronie sklepu internetowego. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada Kodeks postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2014 roku.

 

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

          

 


Telefon
Email
Adres