Regulamin świadczenia usług

drogą elektroniczną sklepu internetowego 

crystaljulia.com

 

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://crystaljulia.com, który prowadzony jest przez firmę Kolglass Sp. z o.o., ul. Kryształowa 73 58-573 Piechowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000936658, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 5000.00 zł, o numerze NIP:  6112815377, REGON: 52061355

 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice
NIP: 6112815377
REGON: 52061355
KRS: 0000936658

 

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznejsklep@crystaljulia.com

Numer telefonu: + 48 74 867 40 48, Fax: + 48 74 865 90 49 (opłata wg stawki operatora)

 

Słownik pojęć:

Regulamin - niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym crystaljulia.com

Usługodawca - Kolglass Sp. z o.o., ul. Kryształowa 73 58-573 Piechowice wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000936658,
o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 5000.00 zł, o numerze NIP:  6112815377, REGON: 52061355

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Administrator Danych Osobowych – Kolglass Sp. z o.o., ul. Kryształowa 73 58-573 Piechowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000936658, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 5000.00 zł, o numerze NIP:  6112815377, REGON: 52061355, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sklep Internetowy - Sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym crystaljulia.com zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służący Usługobiorcy w celu zalogowania się do założonego konta na stronie sklepu internetowego.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

Formularz zamówienia - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną w ramach prowadzenia sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.crystaljulia.com

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

IV. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

V. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia.

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego „Newsletter”.

VII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na zamieszczaniu opinii o produktach.

VIII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na możliwości tworzenia przez Usługobiorcę listy interesujących go produktów - „Dodaj do listy życzeń”.

IX. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

X. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

XII. Dane osobowe.

XIII. Zmiana regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe.

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym crystaljulia.com

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom niniejszy Regulamin pod adresem internetowym crystaljulia.com

3. Na żądanie Usługobiorcy niniejszy Regulamin zostanie mu udostępniony w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną w ramach prowadzenia sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.crystaljulia.com

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

- prowadzenie konta Usługobiorcy,

- umożliwienie złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia,

-dodanie opinii o produktach,

- subskrypcja biuletynu "Newsletter",

- usługa „Dodaj do listy życzeń”.

 

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

1. Do korzystania z usług sklepu internetowego o adresie elektronicznym  crystaljulia.com wymagane są następujące warunki techniczne:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne umożliwiające połączenie z siecią Internet,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa JavaScript,

- włączona obsługa Flash

- włączona obsługa Cookies,

- system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, Vista, Linux, OsX, Android,

- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,

- minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.

 

IV. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym wymaga dokonania rejestracji na stronie crystaljulia.com

2. W celu założenia Konta należy kliknąć na zakładkę „ZALOGUJ”, która dostępna jest w górnym pasku (nad głównym menu) na stronie sklepu internetowego.

3. Po kliknięciu w zakładkę, o której mowa pkt. 2 zostanie wyświetlone okno logowania, w którym należy podać adres e-mail, a następnie kliknąć na przycisk „ZAREJESTRUJ”.

4. W kolejnym kroku zostanie wyświetlony Formularz rejestracji, który należy uzupełnić podając następujące dane:

Dane do założenia konta:

- Tytuł – Pani/Pan,

- Imię,

- Nazwisko,

- e-mail,

- hasło,

- data urodzenia (pole niewymagane).

Dane teleadresowe:

- Firma (pole niewymagane),

- Imię,

- Nazwisko,

- Adres,

- Kod pocztowy,

- Miasto,

- Kraj,

- Dodatkowe informacje (pole niewymagane),

- Telefon stacjonarny,

- Telefon komórkowy,

- Podaj swoją nazwę adresu np. dom, praca

5. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 4 należy kliknąć w ikonę „ZAREJESTRUJ.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie założenia konta, a na stronie internetowej wyświetla się komunikat informujący o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.

7. Założenie konta w sklepie internetowym możliwe także w procesie składania zamówienia poprzez wybór określonego produktu, na który ma zostać złożone zamówienie.

8. Po dokonaniu wyboru produktu, o którym mowa w pkt. 7 należy kliknąć ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

9. W zakładce „Koszyk” system wyświetla podsumowanie zamówienia, obejmujące ilość i wartość zamówionych produktów. Aby móc założyć konto należy kliknąć ikonę „DALEJ”.

10. W  kolejnym kroku należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć ikonę „ZAREJESTRUJ SIĘ” .

11. Po kliknięciu w ikonę, o której mowa w pkt. 10, zostaje wyświetlony formularz rejestracji o którym mowa w pkt.4.

12. Przebieg procesu założenia konta opisany jest w pkt. 5 i 6.

13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowymwww.crystaljulia.com zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą przesłania informacji e-mail, o której mowa w pkt. 6.

14. Prowadzenie konta w sklepie internetowym ma charakter bezpłatny.

 

V. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia.

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który chcemy nabyć i potwierdzić zakup poprzez kliknięcie w ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

2. System wyświetla podsumowanie zamówienia, a Usługobiorca decyduje czy chce dalej kontynuować zakupy (dodając kolejne produkty do zamówienia) i w tym celu klika w ikonę „KONTYNUUJ ZAKUPY” lub przechodzi dalej klikając w ikonę „DALEJ”.

3. Następnie Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia poprzez wybór następujących wariantów:

- logowanie do posiadanego konta w sklepie internetowym,

- rejestracja i założenie konta w sklepie internetowym,

złożenie zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia,

4. W przypadku podjęcia decyzji o rejestracji dotyczącej założenia konta obowiązuje procedura opisana w rozdziale IV pkt 7-12.

5. Aby złożyć zamówienie przy pomocy Formularza zamówienia należy wypełnić następujące pola, wyświetlone przez system:

Dane do wysyłki

- adres e-mail,

- Tytuł Pan/Pani

- Nazwisko,

- Data urodzenia (dane niewymagane),

Adres dostawy:

- Firma (pole niewymagane),

- Adres,

- Kod pocztowy,

- Miasto,

- Kraj,

- Telefon

6. Następnie należy kliknąć w ikonę „KONTYNUUJ”.

7. Po wykonaniu czynności o której mowa w pkt. 6, Usługobiorca podejmuje decyzje o sposobie dostawy zamawianego towaru poprzez wybór dostępnych w tym zakresie opcji, a następnie klika w ikonę „DALEJ”.

8. W kolejnym kroku system sklepu internetowego wyświetla dostępne formy płatności w wariantach:

-  przelewem - Paypal,

-  Przelewy24,

- płatności przelewem na konto bankowe,

-  płatne przy odbiorze.

9. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt 8 zostaje wyświetlone podsumowanie składanego zamówienia. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy potwierdzić zamówienie klikając na przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

10-. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 8 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja o złożeniu zamówienia, a na adres e-mail Usługobiorcy podany w procesie składania zamówienia zostaje przesłany e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.

11. Informacja, o której mowa w pkt. 10 zawiera podsumowanie zamówienia, na które składają się następujące elementy:

- numer zamówienia,

- sposób płatności,

- podsumowanie zamówienia zawierające numer referencyjny produktu, ilość, cenę, koszt dostawy,

- adres dostawy.

12. W przypadku wybrania metody płatności „płatne przelewem” system sklepu internetowego przesyła na adres Usługobiorcy informację o:

- numerze konta bankowego, na które należy dokonać płatności,

- kwocie podlegającej zapłacie – „całkowita kwota do zapłaty”.

13. W przypadku wybrania metody płatności „płatne przy odbiorze” system sklepu internetowego przesyła na adres e-mail Usługobiorcy informację o:

- numerze zamówienia,

- sposobie płatności,

- podsumowaniu zamówienia (numer referencyjny produktu, ilość, cena, koszt dostawy),

- adresie dostawy.

 

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na rozsyłaniu biuletynu informacyjnego „Newsletter”.

1. Usługa przesyłania biuletynu informacyjnego „Newsletter” dostępna jest dla Usługobiorców w zakładce „Newsletter” dostępnej na stronie sklepu internetowego.

2. Aby otrzymywać biuletyn informacyjny Newsletter należy wpisać adres e-mail, nastepnie kliknąć checkboxa: "Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego crystaljulia.com oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Kolglass Sp. z o.o., dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera", a dokonaną czynność potwierdzić kliknięciem ikony „WYŚLIJ”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja „zarejestrowano do subskrypcji”.

4. Usługobiorca może także aktywować usługę biuletynu informacyjnego „Newsletter” w trakcie zakładania konta na stronie sklepu internetowego poprzez wybranie następujących opcji, a następnie zaznaczenie właściwego checkboxa:

„Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego crystaljulia.com oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Kolglass Sp. z o.o., dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera.”

5. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego „Newsletter” poprzez:

- przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@crystaljulia.com z prośbą o usunięcie adresu e-mail z bazy danych „Newsletter”,

- zalogowanie się do konta na stronie sklepu internetowego i dokonanie rezygnacji w zakładce „Moje informacje osobiste”.

VII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na zamieszczaniu opinii o produktach.

1. Usługa polegająca na zamieszczeniu opinii dla danego produktu dostępna jest dla Usługobiorców posiadających konto na stronie sklepu internetowego.

2. Po dokonaniu logowania i uzyskaniu dostępu do konta, o którym mowa w pkt 1. Należy dokonać wyboru opiniowanego produktu, a następnie kliknąć w ikonę „DODAJ KOMENTARZ”.

3. W okienku wyświetlonego przez system komunikatu należy podać następujące informacje:

- „Tytuł komentarza”,

- „Komentarz”- tekst opinii o produkcie,

4. Wpisaną opinię należy potwierdzić kliknięciem w ikonę „WYŚLIJ”.

5. Na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja o dodaniu komentarza do danego produktu.

 

VIII. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na możliwości tworzenia przez Usługobiorcę listy interesujących go produktów - „Dodaj do listy życzeń”.

1. Usługa „Dodaj do listy życzeń” dostępna jest dla Usługobiorców posiadających konto na stronie sklepu internetowego.

2. Po dokonaniu logowania i uzyskaniu dostępu do konta, o którym mowa w pkt 1. należy wybrać interesujący produkt, a następnie kliknąć na przycisk „DODAJ DO LISTY ŻYCZEŃ”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 na stronie sklepu internetowego zostaje wyświetlona aktualna lista życzeń zawierająca wybrane przez danego Usługobiorcę produkty.

 

IX. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w procesie  składania zamówienia, a także  po uzyskaniu dostępu do swojego  konta.

2. Modyfikacja wprowadzonych danych po zalogowaniu się przez Usługobiorcę na swoje konto na stronie sklepu internetowego, odbywa się poprzez kliknięcie na następujące zakładki:

- „Historia i szczegóły mojego zamówienia”,

- „Korekty płatności”,

- „Moje adresy”.

3. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian, w zakładkach, o których mowa w pkt. 2 należy kliknąć w ikonę„ZAPISZ”.

4. Modyfikacji danych można również dokonać poprzez:

- przesłanie drogą elektroniczną wiadomości e-mail z odpowiednią korektą zamówienia na adres e-mail:sklep@crystaljulia.com,

- telefonicznie pod numerem + 48 74 867 40 48 (opłata wg stawki operatora).

5. Usługodawca po otrzymaniu wiadomości w zakresie modyfikacji wprowadzonym danych, o których mowa w pkt. 3, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonania zmian.

 

X. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa polegająca na prowadzeniu konta przez Usługobiorcę na stronie sklepu internetowego, będąca umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu konta poprzez:

- przesłanie stosownego oświadczania woli w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@crystaljulia.com,

- przesłanie stosownego oświadczenie woli w formie pisemnej na adres:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice   

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegająca na prowadzeniu konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli przez Usługobiorcę  o jej wypowiedzeniu.

 

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne dla prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć w następujący sposób:

- telefonicznie pod numerem telefonu + 48 74 867 40 48 (opłata wg stawki operatora),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@crystaljulia.com,

- korespondencyjnie na adres:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice   

3. W zawiadomieniu należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- adres poczty elektronicznej (e-mail),

- datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,

- ewentualnie podanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie, e-mail)

4. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie przesłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

 

XII. Dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca prowadzący sklep internetowy pod adresem elektronicznym crystaljulia.com

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- adres poczty elektronicznej,

- adres dostawy - ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj,

- numer telefonu stacjonarnego,

- numer telefonu komórkowego.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

5. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, itd.). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 

6. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:

- niezbędne do rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

- niezbędne dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,

- niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

7. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

8. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe a w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.

10. Usługobiorca może dowolnie dokonywać zmian swoich danych osobowych. W tym celu należy uzyskać dostęp do konta na stronie sklepu internetowego i przejść do zakładki „Moje konto”.

11. Dokonywanie zmian lub żądanie ich usunięcia możliwe jest również na podstawie żądania Usługobiorcy przesłanego do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@crystaljulia.com oraz pisemnie na adres:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice   

 

XIII. Zmiana regulaminu.

1. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, a w szczególności:

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

- przebudowy strony sklepu internetowego o adresie elektronicznym crystaljulia.com mającą wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną przez sklep internetowy.

2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego Usługodawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. O zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje za pośrednictwem poczty e-mail Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta na stronie sklepu internetowego. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada Kodeks postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2014 roku.

 


Telefon
Email
Adres