REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO
działającego w domenie strony internetowej
CRYSTALJULIA.COM

 

Niniejszy regulamin jest ogólnym zbiorem postanowień umownych określający warunki sprzedaży towarów, prezentowanych na stronie sklepu internetowego działającego w domenie strony internetowej crystaljulia.com, w ramach zawieranych umów na odległość. Postanowienia niniejszego wzorca umownego odnoszą się do sprzedaży detalicznej w transakcjach z konsumentami (B2C) oraz przedsiębiorcami (B2B), których zakres, w zależności od podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży, wyznaczają niniejsze zapisy oraz w zakresie w nich nieuregulowanym obowiązujące przepisy prawa.

Postanowienia regulaminu i umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia obowiązujących ustaw są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

 

PRZYDATNE LINKI (DLA KONSUMENTA)

(zamieszczone poniżej linki zawierają treść pouczenia o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia od umowy – termin, formę, zwrot wzajemnych świadczeń stron oraz wzory - nieobowiązkowe, którymi konsument może posłużyć się składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wykonując swoje prawa przysługujące mu z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru):

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Sklep internetowy działający w domenie crystaljulia.com prowadzony jest przez

KOLGLASS sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, przy ul. Kryształowej 73, 58-573 Piechowice,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000936658, o numerze Regon 520613556, NIP6112815377, o kapitale zakładowym 5 000, 00 zł, zwana dalej „Sprzedawcą”

System EKRS (ms.gov.pl)
NIP: 6112815377
Regon: 520613556

ADRES KORESPONDENCYJNY, w tym właściwy dla składanych reklamacji

KOLGLASS sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice

KOLGLASS sp. z o.o.
Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko

adres e-mail: sklep@crystaljulia.com

Pozostałe dane do kontaktu:

Numer telefonu: (+48) 74 867 40 48, (+48) 513 023 848 (opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Informacje ogólne.
Rozdział II: Sposoby złożenia zamówienia.
Rozdział III: Informacja o cenach towaru i dostawy.
Rozdział IV: Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia.
Rozdział V: Dostawa towarów – sposób, termin, koszty usług transportowych.
Rozdział VI: Uprawnienie konsumenta - odstąpienie od umowy.
Rozdział VII: Reklamacja w związku z brakiem zgodności towaru z umową, w tym odpowiedzialność ex contractu w stosunkach z przedsiębiorcami.
Rozdział VIII: Właściwość sądu – sprawy sądowe.
Rozdział IX: Pozasądowe sposoby rozstrzygania ewentualnych sporów – ADR
Rozdział X: Postanowienia końcowe.

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU i na stronie internetowej:

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zbiór postanowień (reguł) związanych z zawarciem umowy sprzedaży, zwany w dalszej części i na stronie internetowej „Regulaminem zakupów”

Sprzedawca – KOLGLASS sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, przy ul. Kryształowej 73, 58-573 Piechowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000936658, o numerze Regon 520613556, NIP6112815377, o kapitale zakładowym 5 000, 00 zł.

Konsument –osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana w dalszej części Regulaminu „konsumentem”

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa, zawierająca w swojej treści m.in. opisy i zdjęcia towarów stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części „sklepem internetowym”

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym.

Towar – prezentowane w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

Trwałość - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania;

Cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.

Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679

Internetowa platforma handlowa - usługę korzystającą z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:

a) konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub
b) osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami;

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.crystaljulia.com prowadzi sprzedaż detaliczną ze szkła kryształowego.
 3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 

II. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na prezentowane w sklepie internetowym towary można składać przy wykorzystaniu
  • strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną)
  • poczty e-mail pod adresem: sklep@crystaljulia.com
  • telefonu pod numerem/ami: (+48) 74 867 40 48, (+48) 513 023 848
 2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.
 4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
  • Imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (adres dostawy)
  • numer telefonu
 5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail, telefonicznie należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o: 
  • interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, a także zamawianej ilości 
  • cenie towaru
  • dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie
 6. Nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, spowoduje nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta lub w postaci sms (na podany w procesie zamówienia numer telefonu) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o istotnych składnikach złożonego zamówienia, na które składają się: 
  • zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw (model)
  • cena brutto uwzględniająca koszty dostawy
  • dane osobowe klienta (określone w pkt.4)
  • wybrany sposób dostawy
  • wybrana forma płatności za towar
  • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, w przypadku klienta będącego konsumentem
 9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:sklep@crystaljulia.com a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
 11. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

 

III. INFORMACJA O CENACH TOWARU I DOSTAWY

 1. Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN), euro (EURO), dolary amerykańskie (USD).
 2. Cena, o której mowa w pkt. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon) dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny (brutto) poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową, płatność gotówką): 
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy, prowadzony przez PKO Bank Polski Numer rachunku bankowego:

   Numer rachunku: 25 1020 1068 0000 1202 0401 3967 (dla transakcji na terytorium RP w złotówkach)

   Konto walutowe prowadzone, przez PKO dla zakupów płatnych w walucie:
   USD:
   55 1020 1068 0000 1602 0400 9254
   Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW; IBAN: PL

   EUR:
   30 1020 1068 0000 1002 0401 3975

   Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW; IBAN: PL

   (prosimy o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia),

  2. płatności elektroniczne Pay
  3. płatność gotówką („za pobraniem”) przy odbiorze przesyłki,
 2. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) lub informując o tym w zamówieniu e-mailowym lub telefonicznie.
 3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym na konto lub przelewem elektronicznym jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera.

 

V. DOSTAWA TOWARÓW – SPOSÓB, TERMIN, KOSZTY USŁUG TRANSPORTOWYCH

 1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym, obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 3. O wyborze sposobu dostawy decyduje konsument w procesie składania zamówienia.
 4. W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek z zamówionym towarem następuje w terminie:
  • Kurier: 1-3 dni, od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi.
  • Poczta Polska: 2-5 dni, od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi.
 5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia poniższe zestawienie, a także są one uwidocznione w procesie składania zamówienia (formularz) w ramach prowadzonego sklepu internetowego:
  • Przesyłki o wadze do 0,5 kg:
  • DHL Kurier do 0,5 kg na terenie RP – 20,00 PLN – płatne przelewem
  • DHL Kurier do 0,5 kg na terenie RP – 25,00 PLN – za pobraniem
  • Przesyłki o wadze od 0,5 do 30 kg:
  • DHL Kurier od 0,5 do 30 Kg na terenie RP – 30,00 PLN – płatne przelewem,
  • DHL Kurier od 0,5 do 30 Kg na terenie RP – 38,00 PLN – za pobraniem,
 6. Możliwy jest także odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 7. Przy odbiorze osobistym klient nie ponosi kosztów dostawy, w tym żadnych opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.
 8. Odbierając towar w siedzibie Sprzedawcy mogą Państwo zapłacić gotówką

 

VI. UPRAWNIENIE KONSUMENTA- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części.
 3. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez Sprzedawca o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym w pkt . 1
 4. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem tego prawa zgodnie z pkt. 3 , termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na jeden z podanych poniżej sposobów:
  • pisemnie na adres korespondencyjny:
   Kolglass Sp. z o.o.
   ul. Kryształowa 73
   58-573 Piechowice
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@crystaljulia.com
 6. Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wyżej wskazanym adresem przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1.
 7. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w treści niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.
 8. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.
 9. Sprzedawca zwraca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę ,Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 13. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:
  1. Sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
  2. zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
  3. konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na poniżej wskazany adres:
   Kolglass Sp. z o.o.
   ul. Kryształowa 73
   58-573 Piechowice
 14. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.
 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a tj. produkty grawerowane na indywidualne zamówienie klienta (np. w postaci określonego słowa, tekstu, rysunku czy inicjału), a także towary wykonywane wg określonej przez konsumenta specyfikacji (projektu), w tym także z poleceniem wykonania graweru, a niewystępujące w standardowym katalogu towarów (wzorników) prezentowanych na stronie sklepu internetowego.

 

VII. REKLAMACJA W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ , W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ EX CONTRACTU W STOSUNKACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta za brak zgodności towaru z umową określona jest przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
   2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował,
 4. Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę,
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta z tytułu braku zgodności towaru z umową.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4 lit a-c, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust.4 lit a-c , oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę jest dłuższy.
 9. Jeżeli zakupiony towar nie jest zgodny z umową konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
 13. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 14. Towar podlegający naprawie lub wymianie Sprzedawca odbiera od konsumenta na swój koszt.
 15. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 16. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 18. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Konsument zawiadamiając Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową powinien wskazać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, opis niezgodności (na czym polega), żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową .
 21. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do żądań konsumenta, wynikających z niezgodności towaru z umową, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
 22. Zawiadomienia o niezgodności towaru konsument może dokonać:
  • pisemnie na adres Sprzedawcy:
   KOLGLASS sp. z o.o.
   ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice

   lub

   KOLGLASS sp. z o.o.
   Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko
  • za pomocą poczty e-mail: sklep@crystaljulia.com
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 74 867 40 48, (+48) 513 023 848
 23. Reklamowany towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod niżej wskazany adres:
  KOLGLASS sp. z o.o.
  ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice

  lub

  KOLGLASS sp. z o.o.
  Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko
 24. Odpowiedzi na reklamacje Sprzedawca udziela w formie pisemnej lun innym trwałym nośniku.
 25. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową jest nieodpłatna na każdym jej etapie.
 26. W stosunkach, w których stroną umowy sprzedaży ze Sprzedawcą nie jest konsument, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w trybie art. 558 § 1 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru.
 27. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie posiadającymi statusu konsumenta, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

VIII. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU – SPRAWY SĄDOWE

 1. Ewentualne spory powstałe na skutek zawartych umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Przedstawione na stronie internetowej regulaminy, szata graficzna, zdjęcia, treść w tym opisy towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA EWENTUALNYCH SPORÓW - ADR

 • Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą w związku z zawartymi umowami sprzedaży (ADR - alternatywne metody rozstrzygania sporów).

MEDIACJA

 • W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
 • Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

 • Konsumenci mają możliwość skorzystania ze stałych polubownych - sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług.
 • Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 4 lit. B, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 • Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.        
 • BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA
 • Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.
 • Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.
 • Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.
 • Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

 • Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
  • ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 3. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
 4. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:
  • nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
  • zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
  • zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
  • zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 14 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
 6. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
 7. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidualnie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.
 8. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.crystaljulia.com
 9. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2023 roku

 

Poprzednia wersja regulaminu: https://crystaljulia.com/pl/content/3-regulamin-ogolnych-warunkow-sprzedazy-do-10-01-2023


Telefon
Email
Adres