POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CRYSTALJULIA.COM

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i dotyczy zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest:

KOLGLASS sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, przy ul. Kryształowej 73, 58-573 Piechowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000936658, o numerze Regon 520613556, NIP6112815377, o kapitale zakładowym 5 000, 00 zł („Administrator”). KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: KOLGLASS sp. z o.o. ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice KOLGLASS sp. z o.o. Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko adres e-mail: sklep@crystaljulia.com Pozostałe dane do kontaktu: Numer telefonu: (+48) 74 867 40 48, (+48) 513 023 848 (opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument)

 

JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przykłada wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności sklepu internetowego Klient korzysta, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czy identyfikacji nadużyć. Dane Osobowe podane w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku z aktywnością Klienta w sklepie internetowym i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo

nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenia konta, które oferuje (np. składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.) oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, która zostaje zawarta poprzez założenie konta.
 2. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy aktywność Klienta (np. historię zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także do indywidulanych preferencji))- podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym. Podane dane osobowe w procesie zakładania konta co do zasady będziemy przetwarzać przez okres korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach sklepu internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Kileinta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH ZE ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

Dane Osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia, ale również inne zebrane w związku z aktywnością w sklepie internetowym i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia lub wysłania do Klienta lub do punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawiera Klient po złożeniu zamówienia.
 2. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy aktywność Klienta (np. historię zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także indywidulanych preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora,
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora,
 4. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie. W celu realizacji zamówienia dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dane Osobowe podane w związku ze złożeniem reklamacji (Formularz Reklamacyjny) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. rozpatrzenie reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora

 

NEWSLETTER

Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy,
 2. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Dane Osobowe udostępnione nam w związku z badaniem Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. badanie satysfakcji klientów (np. poprzez wykorzystanie różnego typu ankiet), ulepszenie Sklepu Internetowego lub Aplikacji i jakości oferowanych przez Administratora usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora,
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, 

 

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, podmioty oferujące zawarcie umowy o kredyt konsumencki, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych. 

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 2. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 3. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

 

PODSTAWOWY ZAKRES ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych. Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 2. certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są Dane Osobowe;
 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 4. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Telefon
Email
Adres