REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SKLEPU INTERNETOWEGO W DOMENIE CRYSTALJULIA.COM

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej crystaljulia.com W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin e-usług zostanie przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się żądający Usługobiorca.

SPIS TREŚCI:

 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 2. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM KTÓRYM SIĘ POSŁUGUJE USŁUGODAWCA.

 3. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA I AKTYWNEJ POCZTY E-MAIL.

 4. WARUNKI ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM W RAMACH USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 5. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 6. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCE NA : PRZESYŁANIU BIULETYNU INFORMACYJNEGO NEWSLETTER, „POLEĆ ZNAJOMEMU”, „DODAJ RECENZJE”

 7. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH.

 8. REKLAMACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 9. DANE OSOBOWE –ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

SŁOWNIK POJĘĆ:

 

REGULAMIN - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujący m.in. warunki, rodzaj i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego o adresie internetowym crystaljulia.com

USŁUGODAWCA – KOLGLASS sp. z o.o. z siedzibą  w Piechowicach, przy ul. Kryształowej 73, 58-573 Piechowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000936658, o numerze Regon 520613556, NIP6112815377, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną .

STRONA INTERNETOWA – dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie https://crystaljulia.com zwana w dalszej części Regulaminu „stroną internetową”

SKLEP INTERNETOWY – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa, zawierająca w swojej treści m.in. opisy i zdjęcia towarów stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części „sklepem internetowym”

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAMÓWIENIA – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym.

BIULETYN NEWSLETTER – przesyłany droga elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.

PRODUKT/TOWAR – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot sprzedaży.

KARTA PRODUKTU/TOWARU – wyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne i użytkowe.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

LOGIN – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.

 

I. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego w domenie crystaljulia.com
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. zawarciu, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, umowy online kupna-sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym produkty,
  2. założeniu/prowadzeniu/usunięciu konta w sklepie internetowym,
  3. przesyłaniu biuletynu informacyjnego „newsletter”
 4. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM KTÓRYM SIĘ POSŁUGUJE USŁUGODAWCĄ

Korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych: 

 • dostęp do komputera oraz innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,
 • posiadanie aktywnej poczty e-mail,
 • przeglądarkę stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge)

 

III. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA I AKTYWNEJ POCZTY E-MAIL

Elektroniczny formularza zamówienia

 1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży (tryb online) przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
 2. Na karcie wyświetlonego produktu Usługobiorcy mogą zapoznać się cechami funkcjonalnymi i użytkowymi towaru w jego opisie, a także zamieszczonej poniżej specyfikacji.
 3. Po dokonaniu wyboru towaru Usługobiorca określa jego zamawianą ilość, a następnie potwierdza tę czynność przyciskiem  „dodaj do koszyka”. 
 4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, następuje wieloetapowy proces związany ze złożeniem zamówienia, obejmujący:
  • KROK 1: Rejestracja/logowanie (z możliwością utworzenia konta, poprzez opcję logowania w ramach założonego konta),
  • KROK 2: Wypełnienie formularza wraz z danymi osobowymi 
   DANE OSOBOWE, w którym należy podać:
   IMIĘ,
   NAZWISKO,
   ADRES E-MAIL,
   NUMER TELEFONU,
   FIRMA (w przypadku przedsiębiorcy),
   ADRES KORESPONDENCYJNY/DOSTAWY,
   NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
   MIASTO,
   KOD POCZTOWY,
   KRAJ,
  • KROK 3: WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY (udostępnione przez Sprzedawcę sposoby płatności i dostawy w związku dalszym etapem związanym z procedurą składania 
  • KROK 4: POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA (podsumowanie złożonego zamówienia wraz z zakładką informującą, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty - „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”)
 5. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy) finalizuje kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o  zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązujących Regulaminów OWS oraz e-usług.
 6. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami (numer zamówienia, wybrana forma dostawy i płatności, dane osobowe, towar – model/nazwa, cena, koszty dostawy) oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

Aktywna poczta e-mail (procedura złożenia zamówienia)

7. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

- wskazanie towaru, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości,

- cenie za wskazany towar,

- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt,

- dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)

8. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail Usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 11 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się dane określone w pkt. 9 niniejszego regulaminu e-usług.

 

IV. WARUNKI ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM W RAMACH USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia bezpłatnego konta, którego funkcjonalność polega na administrowaniu i zarządzaniu własnymi danymi osobowymi w procesie składania zamówienia.
 2. Założenie konta możliwe jest w procesie składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III niniejszego Regulaminu.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail:sklep@crystaljulia.com  lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

 

VI. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCE NA : PRZESYŁANIU BIULETYNU INFORMACYJNEGO NEWSLETTER

 1. Subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w następujących trybach:
  • poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail, a następnie kliknięcie na przycisk „SUBSKRYBUJ” oraz odznaczenie checkbox z informacją o zapisaniu się do  listy subskrybentów newesllettera oraz zgodzie na przetwarzanie w tym celu adres u e-mail.
 2. Na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłany link potwierdzający poprawność wskazanego adresu e-mail.
 3. Potwierdzenie linku, o którym mowa w pkt. 2, powoduje zapisanie Usługobiorcy do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego działającego w domenie wwwcrystaljulia.com.
 4. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail przesłane do Usługodawcy może nastąpić w każdej dostępnej formie co spowoduje zaprzestanie subskrypcji biuletynu „Newsletter”.

 

VII. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH.

 1. W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail) można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy: sklep@crystaljulia.com lub  telefonicznie: (+48) 74 867 40 48, (+48) 513 023 848  
 3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. 
 4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania zakresu korekty zmian, wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2.

VIII. REKLAMACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym dane Usługobiorcy (numer telefonu, adres e-mail)  oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

 

IX. DANE OSOBOWE – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.crystaljulia.com jest – KOLGLASS sp. z o.o. z siedzibą  w Piechowicach, przy ul. Kryształowej 73, 58-573 Piechowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000936658, o numerze Regon 520613556, NIP6112815377, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł.
 2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:
  • imię i nazwisko,
  • adres dostawy/korespondencyjny,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego.
 4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane towary w sklepie internetowym.
 5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są firmie kurierskiej, która w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudni się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.
 6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.
 7. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 8. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.
 4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
  • zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie crystaljulia.com mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,
 5. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania  zmian.
 6. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych umów, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: crystaljulia.com
 8. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl. Informacje punktu kontaktowe dotyczą:
  • praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
  • procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
  • podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.
 9. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść wzorców umownych i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2023 roku.

 


Telefon
Email
Adres