www.crystaljulia.com

 

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży

sklepu internetowego działającego

w domenie

https://crystaljulia.com

 

 

Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej https://crystaljulia.com

 

Spis treści:

  Rozdział I. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

  Rozdział II. Informacje ogólne.

  Rozdział III. Sposoby złożenia zamówienia.

  Rozdział IV. Cena towaru.

  Rozdział V. Sposoby i terminy zapłaty związane z realizacją zamówienia.

  Rozdział VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych).

  Rozdział VII. Prawo odstąpienia od umowy oraz jego wyłączenia.

  Rozdział VIII. Procedura reklamacyjna towarów.

 1.        A. RĘKOJMIA ZA WADY

 2.        B. NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

 3. Rozdział IX. Sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (mediacja, arbitraż – polubowne sądy konsumenckie oraz bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów).

 4. Rozdział X. Prawo międzyczasowe dla umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 5. Rozdział XI. Informacje końcowe.

 

Przydatne linki:

Nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Nr 2   wzór formularza odstąpienia od umowy

Nr 3 – wzór formularza reklamacyjnego – rękojmia za wady

Nr 4 – wzór formularza reklamacyjnego - niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (dla umów zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku)

 

 

 1. I. 

 2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy Regulamin, będący zbiorem ogólnych postanowień umownych, określający m.in. zasady zawierania umów na odległość w ramach prowadzonego sklepu internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku z zakupionymi w sklepie internetowym towarami, zwany w dalszej części „Regulaminem”.

SprzedawcaKolglass Sp. z o.o., ul. Kryształowa 73 58-573 Piechowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 0000936658, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 5000.00 zł, o numerze NIP:  6112815377, REGON: 52061355

 

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie https:// crystaljulia.com

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

Towarprezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

 

II.

Informacje ogólne

 

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie https://crystaljulia.com, prowadzi sprzedaż wyrobów ze szkła kryształowego.

 3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

III.

Sposoby złożenia zamówienia

1.Konsumenci mają możliwość złożenia zamówienia przy wykorzystaniu:

 • - strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzy zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),

 • - poczty e-mail pod adresem: sklep@crystaljulia.com

 • - telefonu pod numerem (+ 48) 74 867 40 48 

2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

 • - Imię i nazwisko,

 • - adres do korespondencji (adres dostawy),

 • - adres e-mail,

 • - numer telefonu

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail bądź telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :

 • - interesującym klienta towarze, w tym jego określenie przez wskazanie czterocyfrowego kodu (podany na karcie towaru) oraz jego ilości,

 • - cenie towaru,

 • - dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: nazwa towaru/ów wraz z podaniem numeru referencyjnego (kod czterocyfrowy), cena, koszty dostawy, wybrany sposób płatności, dane klienta w tym adres dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. 

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@crystaljulia.com, a także przez wydrukowanie  i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
11.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

 

IV.

Cena towaru

1.Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz EUR (euro), USD (dolary).

2.Cena, o której mowa w pkt. 1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale: VI niniejszego Regulaminu.

4. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej dokonuje wyboru sposobu i kosztów dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia.

 

V.

Sposoby i terminy zapłaty związane z realizacją zamówienia

 

1.Konsument może dokonać wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formy bezgotówkowe lub płatność gotówką):

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy:

prowadzony przez bank PKO B.P. . Numer rachunku: 25 1020 1068 0000 1202 0401 3967 (dla transakcji na terytorium RP w złotówkach)

Konto walutowe prowadzone, przez:

PKO  dla zakupów płatnych w walucie:

USD:
55 1020 1068 0000 1602 0400 9254
Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW;  IBAN: PL

EUR:
30 1020 1068 0000 1002 0401 3975
Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW;  IBAN: PL


b) płatność elektroniczna przez system przelewy24, w tym także kartą płatniczą lub kredytową,

c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności o którym mowa w pkt. 2 lit.a-b, jest realizowane z momentem uznania uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. W przypadku płatności „za pobraniem”, konsument płaci gotówką odbierając towar na poczcie lub od kuriera, w zależności od wybranego sposobu dostawy.

 

VI.

Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych)

 

1.Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym, obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

3.O wyborze sposobu dostawy decyduje konsument w procesie składania zamówienia.

4.W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek z zamówionym towarem następuje w terminie:

Kurier: 1-3 dni, od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi.

5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia poniższe zestawienie, a także są one uwidocznione w procesie składania zamówienia (formularz) w ramach prowadzonego sklepu internetowego:

Przesyłki o wadze do 0,5 kg:

DHL Kurier do 0,5 kg na terenie RP – 20,00 PLN – płatne przelewem

DHL Kurier do 0,5 kg na terenie RP – 25,00 PLN – za pobraniem

Przesyłki o wadze od 0,5 do 30 kg:

DHL Kurier od 0,5 do 30 Kg na terenie RP – 30,00 PLN – płatne przelewem,

DHL Kurier od 0,5 do 30 Kg na terenie RP – 38,00 PLN – za pobraniem,

6. Możliwy jest także odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Ścinawica 47, 57-300 Kłodzko, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.Przy odbiorze osobistym klient nie ponosi kosztów dostawy, w tym żadnych opłat związanych z osobistym odbiorem towaru. Odbierając towar w siedzibie sprzedawcy mogą Państwo zapłacić gotówką

 

VII.

Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:

a) dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na przykład w jeden z podanych poniżej sposobów:

a) pisemnie na adres korespondencyjny:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice

b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@crystaljulia.com

c) przy użyciu faksu pod numerem: (+48) 74 865 90 49

lub w inny sposób, który skutecznie poinformuje sprzedawcę o chęci odstąpienia od umowy w ustawowym terminie.

3. Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w siedzibie Sprzedawcy z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1 pod adresem:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice

4. Konsument ma możliwość również skorzystania z formularza odstąpienia od umowy (formularz zwrotu)

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i c, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

a) sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym pokryte przez niego koszty transportu związane z dostarczeniem towaru,

b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany przed jego upływem na poniżej wskazany adres Sprzedawcy:


Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice

8. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

11.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a tj. produkty grawerowane na indywidulane zamówienie klienta (np. w postaci określonego słowa, tekstu, rysunku czy inicjału), a także towary wykonywane wg określonej przez konsumenta specyfikacji (projektu), w tym także z poleceniem wykonania graweru, a niewystępujące w standardowym katalogu towarów (wzorników) prezentowanych na stronie sklepu internetowego.

 

 

VIII.

PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARÓW

 

 1. A. Rękojmia za wady

 

1.Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 3 powinien wskazać:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) opis ujawnionej wady (na czym polega),

f) żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,

6. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są:

a) wymiana towaru na nowy.

b) naprawa,

c) obniżenie ceny,

d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.

7. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.

8.Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

9. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice

b) za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

- pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: sklep@crystaljulia.com

- telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 74 867 40 48

- faksem pod numerem: (+48) 74 865 90 49

9. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod niżej wskazany adres:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice

10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

B. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku).

1. W przypadku umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku, zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową, określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania przesyłki konsumentowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany reklamowanego towaru na nowy.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana, o których mowa w pkt. 3, nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają konsumenta na znaczne niedogodności, konsument  może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nie można odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.
5. Konsument  traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy: sklep@crystaljulia.com bądź pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice


ewentualnie złożyć je osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

7. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 6 należy podać:

- imię i nazwisko konsumenta,

-datę zakupu,

-datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.  

9 . Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Kolglass Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice

10.Poniżej zamieszczony został wzór formularza reklamacyjnego, którym konsument może się posłużyć zawiadamiając Sprzedawcę o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (formularz)

 

IX.

Sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2.Konsumneci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą.

3. Do sposobów, które umożliwiają rozstrzygnięcie sporu bez udziału sądu powszechnego należą m.in. .mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

A. MEDIACJA

1.W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

1. Istnieje możliwość skorzystania również ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 3, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, opisane i udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

1.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.

3. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

4. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

 D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X.

Prawo międzyczasowe dla umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

1.Zgodnie z przyjętymi zasadami prawa międzyczasowego oraz regulacją wynikającą z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, do umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku (24.12.2014 r. włącznie) zastosowanie mają przepisy obowiązujące w dacie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.Do konsumentów, którzy zatem przystąpili do umowy ze Sprzedawcą, przed datą określoną w pkt. 1 stosuje się przepisy: 

- Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, oraz

- Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Tryb postepowania reklamacyjnego dla konsumentów, o których mowa w pkt. 2, oraz kwestia odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową podlega przepisom ustawy z dnia 27 lipca 202 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Szczegółowa procedura reklamacyjna w zakresie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową została opisana również w rozdizale VIII, pkt.b.

 

XI.

Informacje końcowe

1.Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej (RP), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

- ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:

 • - nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,

 • - zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,

 • - zmiany sposobu dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,

 • - zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. z przekształceń.

4.Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

5.Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej ze wskazaniem dnia jego obowiązywania.

6.Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia.

7.Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba, że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidualnie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.

8.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. 
Telefon
Email
Adres